Adwokat Szczecin

Zgodnie z ustawą tytuł zawodowy “adwokat” podlega ochronie prawnej.

Adwokat jest zawodem zaufania publicznego, a osoby świadczące przedmiotowy zawód muszą cechować się nieposzlakowaną opinią. Adwokatem może zostać tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta w pełni z praw publicznych i jest przede wszystkim nieskazitelnego charakteru, a swym dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Prawo wykonywania zawodu adwokata uzyskuje się z chwilą wpisu na listę adwokatów, koniecznym jest również złożenie ślubowania przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej.

Jest kilka dróg to uzyskania tytułu adwokata, niemniej w każdym przypadku koniecznym jest uzyskanie tytułu magistra prawa. Następnie podstawową drogą do uzyskania tytułu adwokata jest odbycie aplikacji adwokackiej i złożenie egzaminu adwokackiego.

https://www.high-endrolex.com/5

Jak wskazuje art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze świadczenie pomocy prawnej przez adwokata polega między innymi na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

radca prawny szczecin

Co istotne adwokat tak samo jak radca prawny ma prawo sporządzać poświadczenia odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, podpis radcy prawnego, a na żądanie czasami – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (poprawki, dopiski lub uszkodzenia) adwokat ma obowiązek stwierdzić to w sporządzonym poświadczeniu.

Adwokat objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu swoich czynności zawodowych.

Uprawnienia jakimi dysponuje adwokat, a także świadczone przez niego usługi niczym nie różnią się od uprawnień i usług świadczonych przez radcę prawnego. Jedyną różnicą jest fakt, iż radca prawny może świadczyć swoje usługi w oparciu o umowę o pracę, czego nie może robić adwokat.

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Nie można zwolnić adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Adwokat podczas rozpraw w Sądzie występuje w todze, a jego żabot ma kolor zielony.

Radca prawny podczas rozpraw w Sądzie występuje w todze, a jego żabot ma kolor niebieski.

Prokurator podczas rozpraw w Sądzie występuje w todze, a jego żabot ma kolor czerwony.

Sędzia podczas rozpraw w Sądzie występuje w todze, a jego żabot ma kolor fioletowy.

Zwyczajowo przyjętym jest, iż do adwokata oraz radcy prawnego zwracamy się określeniem „mecenas”.