Porady prawne Szczecin

Porady prawne świadczone przez kancelarię prawną, adwokata, radcę prawnego polegają na udzielaniu osobom, które o taką poradę się zwrócą wsparcia intelektualnego opartego na wiedzy prawniczej i doświadczeniu zawodowym. Przedmiotowe wsparcie polega na przekazaniu informacji, które pozwolą na zrozumienie problemu przed jakim stoi osoba, która o poradę prawną się zwróciła. Porada prawna ma przede wszystkim jednak na celu wskazanie możliwych rozwiązań zaistniałego problemu prawnego i skutków podjętych działań. Porady prawne są udzielane przez adwokata i radcę prawnego podczas osobistych spotkań w siedzibie kancelarii w Szczecinie, bądź w miejscu zamieszkania lub siedzibie przedsiębiorstwa należącego do klienta. Istnieje możliwość udzielenie porady prawnej online, w drodze telekonferencji lub wideokonferencji. Adwokat i radca prawny działający w ramach kancelarii prawnej w Szczecinie udziela również porad prawnych w formie pisemnej. Porada prawna w formie pisemnej może również przybrać postać opinii prawnej z przytoczeniem odpowiedniej podstawy prawnej, orzecznictwa sądów powszechnych w tym również orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i poglądów doktryny.

radca prawny szczecin

Zarówno radca prawny jak i adwokat obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Co do zasady nie można zwolnić adwokata i radcy prawnego od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.https://www.high-endrolex.com/2