Sprawy spadkowe Szczecin – zachowek

Ze sprawami spadkowymi mamy do czynienia w sytuacji, gdy umrze ktoś z naszej rodziny, a wówczas koniecznym jest uregulowanie spraw związanych z prawami i obowiązkami przysługującymi zmarłemu.

Nie wchodzą w skład spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, takie jak: dobra osobiste, przysługujące mu służebności osobiste, przedmiot zapisu windykacyjnego. W skład spadku nie wchodzą również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami, chodzi tutaj między innymi o uprawnienia wynikającej z przejścia umowy najmu.

Wskazać natomiast należy, iż do długów spadkowych oprócz tych wynikających z potocznego rozumienia pojęcia długu należą również: koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty przeprowadzonego postępowania spadkowego, obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, a także obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek.

radca prawny szczecin

Dziedziczenie spadku przez spadkobierców może nastąpić w oparciu o sporządzony testament, bądź gdy nie został sporządzony, czy też żaden ze spadkobierców testamentowych nie chce dziedziczyć, na podstawie ustawy.

Zasady dziedziczenia wynikające z kodeksu cywilnego wskazują szczegółowo kto dziedziczy, a także określają kolejność dziedziczenia spadku.

Zasady dziedziczenia spadku na podstawie kodeksu cywilnego są następujące:

 • w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy i jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, niemniej udział przypadający małżonkowi nie może być mniejszy niż ¼,
 • gdyby dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, to jego udział w spadku przypada jego dzieciom w częściach równych. Regulację tę stosuje się analogicznie do dalszych zstępnych,
 • jeżeli spadkodawca nie miał zstępnych, to spadek dziedziczą rodzice i małżonek. Przy czym udział małżonka wynosi połowę spadku,
 • jeżeli spadkodawca nie posiadał zstępnych i małżonka to  cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych,
 • gdy któryś z rodziców spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, to jego udział spadkowy przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych,
 • gdy któryś z rodzeństwa spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, to jego udział spadkowy przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje zgodnie z zasadami, które dotyczą podziału między zstępnymi spadkodawcy,
 • gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy i ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku,
 • gdy brak jest zstępnych spadkodawcy, rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy,
 • jeżeli brak jest zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, dziedziczą oni w częściach równych.
 • gdy któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, jego udział spadkowy, przypada jego zstępnym. Udział taki następuje podziałowi według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy,
 • jeżeli brak jest zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, cały jego udział spadkowy przypada pozostałym dziadkom w częściach równych,
 • jeżeli brak jest małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

Zachowek

Zachowek przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy to jest zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Wysokość zachowku wynosi połowę udziału spadkowego który przypadłby im w przypadku gdyby dziedziczyli na podstawie ustawy. Gdyby osoby uprawnione były trwale niezdolne do pracy lub też małoletnie, wówczas zachowek wynosi dwie trzecie udziału spadkowego który przypadłby im w przypadku gdyby dziedziczyli na podstawie ustawy.

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku w postaci powołania do spadku albo w postaci darowizny od spadkodawcy, to przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wskazanej powyżej.