Radca prawny Szczecin

Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego, a osoby świadczące przedmiotowy zawód muszą cechować się nieposzlakowaną opinią. Radcą prawnym może zostać tylko osoba, która korzysta w pełni z praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych i jest nieskazitelnego charakteru, a swym dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego uzyskuje się z chwilą wpisu na listę radców prawnych prowadzone przez Okręgowe Izby Radców Prawnych, koniecznym jest również złożenie ślubowania przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Jest kilka dróg to uzyskania tytułu radcy prawnego, niemniej bezsprzeczną podstawą jest uzyskanie tytułu magistra prawa. Następnie podstawową drogą do zdobycia zawodu radcy prawnego jest odbycie aplikacji radcowskiej i złożenie egzaminu radcowskiego. Taką drogę do zdobycia zawodu radcy prawnego odbyli radcowie prawni wskazani na stronie www.kjwkancelaria.pl

https://www.high-endrolex.com/3

Jak wskazuje art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radca prawnych świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega między innymi na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

radca prawny szczecin

Co istotne radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, podpis radcy prawnego na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (poprawki, dopiski lub uszkodzenia) radca prawny ma obowiązek stwierdzić to w poświadczeniu.

Radca prawny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu swoich czynności zawodowych.

Radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radcę prawnego nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Uprawnienia jakimi dysponuje radca prawny, a także świadczone przez niego usługi niczym nie różnią się od uprawnień i usług świadczonych przez adwokata. Jedyną różnicą jest fakt, iż radca prawny może świadczyć swoje usługi w oparciu o umowę o pracę, czego nie może robić adwokat.

Radca prawny podczas rozpraw w Sądzie występuje w todze, a jego żabot ma kolor niebieski.

Adwokat podczas rozpraw w Sądzie występuje w todze, a jego żabot ma kolor zielony.

Sędzia podczas rozpraw w Sądzie występuje w todze, a jego żabot ma kolor fioletowy.

Prokurator podczas rozpraw w Sądzie występuje w todze, a jego żabot ma kolor czerwony.

Zwyczajowo przyjętym jest, iż do radcy prawnego i adwokata zwracamy się określeniem „mecenas”.