Oferta KJW Kancelaria, porady prawne

Zespół prawników KJW Kancelarii prawnej zapewnia pomoc prawną w niemal każdej dziedzinie prawa. W związku z powyższym radca prawny lub adwokat z Naszej Kancelarii udzieli kompleksowej porady prawnej obejmującej w pierwszej kolejności zdiagnozowanie problemu. Następnie ww. radca prawny lub adwokat przedstawi możliwe i zgodne z prawem sposoby jego rozwiązania. Przedstawiając sposoby rozwiązania problemu klient zostanie również uprzedzony o ewentualnych ryzykach jakie mogą się pojawić w związku z wybranym sposobem rozwiązania problemu. Dodatkowo klient uzyska kompleksową wiedzę jakie koszty będą się wiązały z wybranym przez niego sposobem działania.

Porady prawne świadczone są w następujących dziedzinach prawa:

Reprezentacja przed Sądem Cywilnym i rodzinnym

Zespół prawników KJW Kancelarii prawnej Szczecin zapewnia reprezentację przed Sądem w niemal każdej dziedzinie prawa takich jak: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo gospodarcze, prawo rodzinne . W związku z powyższym radca prawny lub adwokat z Naszej Kancelarii sporządzi pozew między innymi o zapłatę, wydanie, rozwód, alimenty a także odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zarzuty do opinii biegłego, wniosek o przywrócenie terminu, zażalenie, apelację i pozostałe pisma procesowe. W ramach przedmiotowej usługi KJW Kancelaria prawna Szczecin zapewnia również udział radcy prawnego i adwokata na rozprawie przed Sądem. W sytuacji uzyskania wyroku zasądzającego KJW Kancelaria podejmie działania w celu windykacji i odzyskania zasądzonych środków.

Reprezentacja w sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeniach

Zespół prawników KJW Kancelarii prawnej Szczecin zapewnia udział adwokata, radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie) prowadzonym przez Policję i pozostałe organy ścigania, a także prokuratura. Niniejsza reprezentacja obejmuje udział we wszelkich czynnościach takich jak przesłuchania, oględziny, eksperymenty procesowe itp. Dodatkowo obejmu składanie wniosków dowodowych, zażaleń, pism wyjaśniających, wniosków o zmianę bądź uchylenie środków zapobiegawczych itp.

Dodatkowo KJW Kancelaria prawna Szczecin zapewnia udział adwokata i radcy prawnego w postępowaniu przed Sądem karnym, w tym udział w rozprawach obejmujący przedstawienie stanowiska oskarżonego bądź oskarżyciela posiłkowego. W ramach przedmiotowej usługi adwokat i radca prawny sporządzi pisma, apelacje, zażalenia, skargi, zarzuty do opinii biegłego, wnioski o zmianę bądź uchylenie środków zapobiegawczych itp.

Reprezentacja przed Sądem pracy i ubezpieczeń

Zespół prawników KJW Kancelarii prawnej Szczecin zapewnia reprezentację adwokata i radcy prawnego przed Sądem pracy i ubezpieczeń. W związku z powyższym radca prawny lub adwokat z Naszej Kancelarii sporządzi pozew, zarzuty do opinii biegłego, wniosek o przywrócenie terminu, zażalenie, apelację i pozostałe pisma procesowe. W ramach przedmiotowej usługi KJW Kancelaria prawna Szczecin zapewnia również udział radcy prawnego i adwokata na rozprawie przed Sądem.

Umowy

Adwokat lub radca prawny z KJW Kancelarii prawnej Szczecin sporządzi umowę, dokona jej interpretacji i wskaże zagrożenia jakie ze sobą niesie. Nadto ww. adwokat lub radca prawny naniesienie zmiany na zaproponowaną przez kontrahenta umowę w taki sposób aby realizowała ona interes Naszego Klienta. Dodatkowo adwokat lub radca prawny będzie reprezentował Klienta KJW Kancelarii prawnej Szczecin w negocjacjach z kontrahentem celem wypracowania warunków możliwych do zaakceptowania dla każde ze stron.

Odszkodowania, szkody w mieniu i osobowe

Zespół prawników KJW Kancelarii prawnej Szczecin zapewnia reprezentację adwokata i radcy prawnego w sporach ze sprawcami szkód oraz ich ubezpieczycielami. W ramach przedmiotowej usługi adwokat lub radca prawny z KJW Kancelarii prawnej Szczecin pomoże również ustalić wysokość szkody oraz wskaże najlepszy sposób uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jednocześnie adwokat lub radca prawny z KJW Kancelarii prawnej Szczecin dokona zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, pomoże zebrać dokumentację niezbędną do likwidacji szkody oraz sporządzi pisma wyjaśniające. W razie negatywnego rozstrzygnięcia postępowania przed ubezpieczycielem sporządzi odwołanie od decyzji.

Zamówienia publiczne, Przetargi

Zespół prawników KJW Kancelarii prawnej Szczecin zapewnia pomoc przy organizacji przetargów. Dodatkowo w ramach przedmiotowej usługi radca prawny lub adwokat pomoże przygotować dokumentację przetargową. W razie wystąpienia przewidzianych prawem przesłanek radca prawny lub adwokat z KJW Kancelarii prawnej Szczecin podejmie działania związane z procedurą odwołania od wyników przetargu.