Rozwody / sprawy rozwodowe Szczecin

Rozwód jest jednym z tych zdarzeń jakie może spotkać małżonków, które wywołuje ogromne emocje i stres. Wskutek rozwodu dochodzi do znacznej zmiany w życiu byłych już małżonków, ich dzieci, a także dalszej rodziny. Czasami jednak jest jedynym słusznym rozwiązaniem dla przecięcia węzła gordyjskiego problemów, które generują dla siebie nawzajem małżonkowie.

Adwokat i radca prawny działający w ramach kancelarii prawnej podejmują działania, aby zabezpieczyć interesy małżonków i ich dzieci w toczącym się postępowaniu, a także aby w stopniu jak największym ograniczyć możliwy negatywny wpływ sprawy rozwodowej na życie klienta, którego reprezentują.

Sprawy rozwodowe z racji ich istotnego charakteru dla małżonków, ich dzieci, a także majątku podlegają właściwości Sądów Okręgowych.

Sąd okręgowy procedując sprawy rozwodowe opiera się przede wszystkim na regulacjach zawartych w Tytule VII „Postępowania Odrębne”, Dziale I „Postępowanie w sprawach małżeńskich”, Rozdziale 2 „Sprawy o rozwód i o separację”  Kodeksu Postępowania Cywilnego, a także w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz Kodeksie Cywilnym.

radca prawny szczecin

Postępowanie dowodowe prowadzone przez Sąd Okręgowy ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności powodujących rozkład pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa przez stronę pozwaną – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozkład pożycia uznaje się za zupełny, gdy zerwaniu uległy wszystkie więzi łączące małżonków, tj. więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Powszechnie za trwały rozkład pożycia uznaje się taki stan, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Stosownie do regulacji zawartej w art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód Sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Stwierdzenie w wyroku rozwodowym, że jeden z małżonków jest winny powstaniu rozkładu pożycia,  stanowi ujemną ocenę moralną jego postępowania, a przypisanie stronie winy wymaga ustalenia, że skutkiem jej postępowania naruszone zostały obowiązki małżeńskie wypływające z zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.) bądź z art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z treścią powołanego art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Wydając wyrok rozwody Sąd Okręgowy winien zgodnie z art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zamieścić w jego sentencji także rozstrzygnięcie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, orzekając również o zakresie i przedmiocie przyczynienia się każdego z małżonków do ponoszenia kosztów ich utrzymania i wychowania. Zdarza się również, iż w wyroku w sprawie o rozwód Sąd dokonuje podziału majątku zgodnie z art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niemniej jest to możliwe tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w toczącym się postępowaniu.https://www.high-endrolex.com/1