1 lipca 2020r. weszło w życie nowe postępowania w sprawach własności intelektualnej uregulowane szczegółowo w Kodeksie Postępowania Cywilnego w art. od 479 89 do 479 129.

Nowelizacją kpc z dnia 13 lutego 2020 r. po raz pierwszy wprowadzono nowe odrębne postępowanie, poświęcone wyłącznie sprawom własności intelektualnej. Jednocześnie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych wyznaczono sądy właściwe dla spraw z własności intelektualnej tj. sądy okręgowe w:

  • Lublinie,
  • Katowicach,
  • Warszawie
  • Gdańsku,
  • Poznaniu.
radca prawny szczecin

Przy czym zgodnie z art. 479 90 § 2 kpc Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących:

– programów komputerowych,

– wynalazków,

– wzorów użytkowych,

– topografii układów scalonych,

– odmian roślin,

– tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Dodatkowo do rozpatrywania sprawy w II instancji powstały tylko dwa wydziały dla sądów apelacyjnych tj. w Warszawie i Poznaniu.

Do spraw własności intelektualnej zaliczyć należy sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych. Ponadto sprawami własności intelektualnej są sprawy o: zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystywania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, a także sprawy o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Sprawy własności intelektualnej obejmują swoim zakresem przede wszystkim sprawy o naruszenia, niemniej zaliczyć należy do nich również sprawy o wynagrodzenie umowne z tytułu korzystania z dóbr chronionych prawami o charakterze bezwzględnym, takich jak choćby umowy licencyjne i inne.